TATAGAL KAYA ANG PAGSASAMA NAMIN LALO NA SI WILLY AT WARLEE? GAYONG MAY NAKIKITA NA KAMING HIDWAAN SA DALAWA, PAGALINGAN...

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

TATAGAL KAYA ANG PAGSASAMA NAMIN LALO NA SI WILLY AT WARLEE? GAYONG MAY NAKIKITA NA KAMING HIDWAAN SA DALAWA, PAGALINGAN...

almercaras
TATAGAL KAYA ANG PAGSASAMA NAMIN LALO NA SI WILLY AT WARLEE?

GAYONG MAY NAKIKITA NA KAMING HIDWAAN SA DALAWA, PAGALINGAN...
ITO SURIIN NATIN ANG SINASABI NI BRO.WILLY

http://www.youtube.com/watch?v=425qkePljHU