KUNG ANO ANG PUNO SIYANG BUNGA

classic Classic list List threaded Threaded
4 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

KUNG ANO ANG PUNO SIYANG BUNGA

wanderer
MAT.12:33"Ang punongkahoy ay nakikilala sa pamamagitan ng kanyang bunga" Si Eli Soriano at hindi ang Panginoong Jesu-Cristo ang puno ng ANG DATING DAAN kaya ganito na NGAYON ang nakikitang asal at ugali ng mga panatikong kaanib sa ANG DATING DAAN, wala na ang pagiging maka BIBLIA at pagiiging MAKA KATWIRAN,kung ano na lang ang idaldal ni soriano at razon yun ang mas pinanghahawakan ng mga panatiko."ANG SABI NI KUYA"(daniel razon),"MINSAN SINABI NG PANTAS"(eli soriano) ang mas popular na sa mga PANATIKO kaysa sa mga sinabi ni Kristo at mga apostol na nakasulat sa biblia kaya nakakagulat ang biglang pagbabago sa mga miembro ng ANG DATING DAAN.Sa blog na ito ang sagot ng mga DEFENSOR ng ANG DATING DAAN gaya ni razcarmor,tagabasang unggoy,almercaras,atbp ay puro copy paste at NONSENSE ang mga sagot sa ibat ibang topic sa blog ng EXEGESIS.Ito ang ebidensya na si Soriano na puno ng ANG DATING DAAN ay HINDI NA SA DIOS NGAYON kundi sya ay SUGO NA NG DIABLO.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: KUNG ANO ANG PUNO SIYANG BUNGA

vincent
ang ahas inuutusan nga ng DIYOS para hanapin ng kung sinong nag-tatago eh! alam mo ba yon?yung lum,alabas ba sa bibig ng pinatutungkulan mo lahat ba galing sa kanya,inaangkin ba ni soriano ang kanyang ipinangangaral? sumobra ba siya sa nakasulat? kapag tinalian pwedeng kalagin? ilang ulit ginagawa ito?sino ba ang pinag-lilingkuran mo? yung inuupuan ni willy at nung kausap nya sa IBC13 ano ba kulay parang panatag ang upo nila doon ah!di ba magalit ka sa masama, kung masama ang tingin sa mga nangyayari ano ang ipangdadaig mo? sa paraan mo ba? o may mas nakahihigit na daan di ba may DATING DAAN me bago ba na dapat lakaran,ano? sino? ang lalakaran aral ba may AMA pa kung wala na ang tagapamagitan bagama't di gayon ang dapatmangyari kung ano ang kaloob masayang tanggapin ilang beses ba mabuwal ang lingkod ng DIYOS at itinatayo nyang muli?
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: KUNG ANO ANG PUNO SIYANG BUNGA

wanderer
saan mo nabasa ang ahas inutusan ng Dios para hanapin nagtatago? KOMIKS ba yan? Katha katha lang alam mo.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: KUNG ANO ANG PUNO SIYANG BUNGA

vincent
di ba kaya ka ayaw kay razon kasi ayon sa iyo walang alam sa Bibliya?saliksikin mo baka yurakan mo pag inilatag ko sa iyo eh!kung hindi mo makikita papaanong sasama ang mga gusto mong paniwalain?