Ang DIWA ng forum na ito ay DEMOLITION JOB! di ayon sa katotohanan! UNAWA AY DI MASUMPUNGAN!

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Ang DIWA ng forum na ito ay DEMOLITION JOB! di ayon sa katotohanan! UNAWA AY DI MASUMPUNGAN!

!!!!!!!
ano sa tingin nyo mga bumabasa?, sa gusto pang umunawa practisin nyo lang ang mag-kibit balikat at mag-buntong hininga at baka SWERTIHIN PA KAYO!